Polityka prywatności strony internetowej https://katalogfirm.netpoint.systems/

1. POSTANOWIENIAOGÓLNE

 1. Administratoremdanychosobowych(wyłącznieogólniedostępne publiczne dane firmowe) zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://katalog.netpoint.systems/ jest Tomasz Kuciapski wykonujący/a działalność gospodarczą pod firmą netPOINT Tomasz Kuciapski, adres siedziby: 15 Sierpnia 2, 96-500 Sochaczew, adres do doręczeń: , NIP: 7751620451, REGON: , wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: info@netpoint.systems, dalej „Administrator”, będący/a jednoczeście Usługodawcą. , miejsce wykonywania działalności: 15 Sierpnia 2, 96-500 Sochaczew, adres do doręczeń: 15 Sierpnia 2, 96-500 Sochaczew, NIP: 7751620451, REGON: , adres poczty elektronicznej (e-mail): info@netpoint.systems, zwany/a dalej “Administratorem”.
 2. Daneosobowe(defactotojedyniepublicznedanefirmowebojestto katalog firm) zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

1. CELPRZETWARZANIAIPODSTAWAPRAWNA.Administrator przetwarza dane osobowe za pośrednictwem strony http://katalog.netpoint.systems/ w przypadku:

 1. skorzystaniaprzezużytkownikazformularzakontaktowego. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jako prawnie usprawiedliwiony interes Administratora.
 2. zapisaniasięprzezużytkownikadoNewsletterawcelu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Dane osobowe są przetwarzane po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 3. Rejestracjawkataloguinternetowymwcelupromocjiwłasnej firmy. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1

page1image3176546144

2. RODZAJPRZETWARZANYCHDANYCHOSOBOWYCH,CELIZAKRES ZBIERANIA DANYCH

lit. f) RODO jako prawnie usprawiedliwiony interes Administratora.

 1. RODZAJPRZETWARZANYCHDANYCHOSOBOWYCH. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych użytkownika:

  1. Adres(firmy),
  2. Adrese-mail(firmy),
  3. Nazwafirmy
  4. NIPfirmy
  5. OPISDZIAŁALNOŚCIFIRMY

 2. OKRESARCHIWIZACJIDANYCHOSOBOWYCH (wyłącznie ogólnie dostępnych publicznie danych firmowych)

  Dane osobowe użytkowników przechowywane są przez Administratora:

  1. wprzypadku,gdypodstawąprzetwarzaniadanychjest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
  2. wprzypadku,gdypodstawąprzetwarzaniadanychjestzgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
 3. Podczaskorzystaniazestronyinternetowejmogąbyćpobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 1. Odużytkownikówmogąbyćtakżegromadzonedanenawigacyjne,w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie internetowej. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 2. Podaniedanychosobowych(wyłączniepubliczniedostępnedane firmowe) przez użytkownika jest dobrowolne.
 3. Daneosobowe(wyłączniepubliczniedostępnedanefirmowe)będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.
 4. Administratordokładaszczególnejstarannościwceluochrony interesów osób (wyłącznie publicznie dostępne dane firmowe) , których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  1. przetwarzanezgodniezprawem,
  2. zbieranedlaoznaczonych,zgodnychzprawemcelówi

   niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi

   celami,

  3. merytoryczniepoprawneiadekwatnewstosunkudocelów,w

   jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

3. UDOSTĘPNIENIEDANYCHOSOBOWYCH

 1. Daneosoboweużytkowników(wyłączniepubliczniedostępnedane firmowe) przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu strony internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
 2. Daneosoboweużytkowników(wyłączniepubliczniedostępnedane firmowe) są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
page4image3175773552

4. PRAWOKONTROLI,DOSTĘPUDOTREŚCIWŁASNYCHDANYCHORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Osoba,którejdanedotyczą,maprawodostępudotreściswoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Podstawyprawneżądaniaużytkownika:
  1. Dostępdodanych–art.15RODO
  2. Sprostowaniedanych–art.16RODO.
  3. Usunięciedanych(tzw.prawodobyciazapomnianym)–art.17

   RODO.

  4. Ograniczenieprzetwarzania–art.18RODO.
  5. Przeniesieniedanych–art.20RODO.
  6. Sprzeciw–art.21RODO
  7. Cofnięciezgody–art.7ust.3RODO.
 3. Wcelurealizacjiuprawnień,októrychmowawpkt2możnawysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: info@netpoint.systems.
 4. Wsytuacjiwystąpieniaprzezużytkownikazuprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 5. Wprzypadkustwierdzenia,żeprzetwarzaniedanychosobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. PLIKI”COOKIES”

 1. StronaAdministratoraużywaplików„cookies”.
 2. Instalacjaplików„cookies”jestkoniecznadoprawidłowego

  świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.

 3. Wramachstronystosowanesąrodzajeplików”cookies”:sesyjnei stałe
 1. „Cookies”„sesyjne”sąplikamitymczasowymi,które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony).
 2. „Stałe”pliki„cookies”przechowywanesąwurządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 1. Administratorwykorzystujewłasneplikicookieswcelulepszego poznania sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.
 2. Użytkownikmaprawozadecydowaniawzakresiedostępuplików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

6. POSTANOWIENIAKOŃCOWE

 1. Administratorstosujeśrodkitechniczneiorganizacyjnezapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Administratorudostępniaodpowiednieśrodkitechniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 3. WsprawachnieuregulowanychniniejsząPolitykąprywatnościstosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.